اختصاص سهمیه های آرد واحدهای خبازی استان کرمانشاه

رساناپرس_ معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه طی نشستی از اختصاص سه سهمیه به نانوایی های استان خبر داد.

به گزارش رساناپرس معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه در نشستی که با اعضای کارگروه آرد و نان استان کرمانشاه داشت گفت: پانصد تن آرد در سه سر فصل به واحد های خبازی استان اختصاص داده شده است.

این سر فصل ها عبارتند از:
سهمیه آرد ترمیمی در اختیار فرمانداران
سهمیه آرد تشویقی برای واحدهای با عملکرد مثبت در سامانه نانینو
همچنین سهمیه آرد ترمیمی اختصاص یافته از سمت استانداری برای محله های دارای سرانه  آرد کمتر از میانگین در شهر کرمانشاه

دکتر محمدی معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه در رابطه با آرد ترمیمی برای محله های با سرانه ارد کمتر از میانگین گفت: طبق پایش صورت گرفته واحد های خبازی از نظر نحوه و میزان عملکرد مورد بررسی قرار گرفتند و سپس با ارائه تعداد نانوایی ها در هر محله و بدست آوردن سرانه مصرف و جمعیت به نتیجه دقیقی رسیده ایم و برای رساندن به حد میانگین سرانه مصرف در نظر داردیم از محل آرد در اختیار استانداری به واحد های خبازی در محله هایی که سرانه سهمیه کمتر از میانگین دارند اختصاص دهد‌.

وی در ادامه افزود: با توجه به وجود صف در خبازی های بعضی محلات و همچنین وجود نان مازاد در خبازی دیگر محلات با ایجاد سرانه مصرف یکنواخت از تشکیل صفوف طولانی در نانوایی های محلات با سرانه ارد پایین جلوگیری میشود چرا که در هر محله به میزان جمعیت محلات میزان سهمیه آرد محله تعیین می شود.