بعد از نیش مار فقط ۲ ساعت فرصت دارید

سیامک اسماعیلی کارشناس محیط زیست با بیان اینکه نزدیک به ۹۰ درصد مارهایی که در کرمانشاه داریم غیرسمی هستند، به افراد توصیه کرد در صورتی که مورد گزش مار قرار گرفتند، ظرف مدت دو ساعت برای تزریق پادزهر اقدام کنند.

مارها در مجموع به سه دسته مار سمی، غیرسمی و نیمه سمی تقسیم می‌شوند که نزدیک به ۹۰ درصد مارها در کرمانشاه غیرسمی یا نیمه سمی هستند.

نیش مارهای غیرسمی و نیمه سمی خطری برای افراد ندارد، اما درباره مارهای سمی شرایط متفاوت است و فرد باید ظرف مدت دو تا سه ساعت پادزهر مار را در مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز درمانی دریافت کند.

سم برخی از مارها عضلات و سم برخی دیگر سیستم عصبی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از همین رو لازم است افراد بدانند مورد گزش چه ماری قرار گرفته اند. اگر شرایط فراهم بود افراد از ماری که آنها را نیش زده، عکس بگیرند.

به طور معمول مارهایی که پوزه پهن و چشم های گرد دارند غیرسمی و مارهایی که پوزه کشیده و دراز و چشم‌های خطی مانند گربه دارند سمی هستند.

مارهایی که در مناطق گرمسیر و خشک زندگی می‌کنند اغلب سمی و مارهایی که در مناطق مرطوب و نزدیک به آب زندگی می‌کنند عمدتا غیرسمی هستند.

بهترین روش در دقلیق اولیه مارگزیدگی این است که تا رسیدن به مرکز درمانی محل گزش مار بسته شود تا زهر مار فرصت کمتری برای انتشار در بدن پیدا کند.

وی اظهار کرد: در مجموع عمده مارها تا زمانی که احساس خطر نکنند، گونه‌های مهاجم و خطرناکی  نیستند.