در شش ماه گذشته افزایش ۱۰۴ هزار تنی ظرفیت صنایع تبدیلی استان

مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: با وجود کاهش تسهیلات این میزان نسبت به سال گذشته ۶ هزار تن افزایش داشته است.

به گفته مدیر صنایع تبدیلی سازمان جهاد کشاورزی استان تعهد امسال برای افزایش ظرفیت واحد‌های صنایع تبدیلی ۹۸ هزار تن بود که با وجود کاهش تسهیلات افزایش ظرفیت ۶ هزار تنی آن در نیمه سال محقق شد.

سعید کریمی گفته ۱۳۵ میلیارد تومان برای افزایش ظرفیت واحد‌های صنایع تبدیلی استان سرمایه گذاری شده که بخشی از آن سرمایه شخصی متقاضیان بوده.

تا کنون بیش از ۹۹۰ میلیارد تومان در قالب ۱۲۷ طرح تولیدی در زیر بخش صنایع تبدیلی پذیرش و به بانک معرفی شده است.افزایش ۱۰۴ هزار تنی ظرفیت صنایع تبدیلی استان در شش ماه گذشته

۲۶۸ واحد صنایع تبدیلی با اشتغالزایی بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ نفر در استان کرمانشاه فعال است.