دفترحراست شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه حائز رتبه خیلی خوب کشوری شد

رسانا پرس- دفترحراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه خیلی خوب دربین دفاترحراست صنعت آب و برق کشور شد.

به گزارش رسانا پرس به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، براساس شاخص ها و ملاک های تخصصی در مرکز حراست وزارت نیرو و حراست شرکت های مادر تخصصی در ابعاد پرسنلی، فیزیکی، اسناد، IT، و … تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و دفتر حراست و امورمحرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه خیلی خوب کشوری شد.