شرایط دریافت کارتخوان تغییر کرد

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: ارائه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزار‌های پذیرش صرفا به دارندگان سپرده‌های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار مطلبی در فضای مجازی گفت: با تصویب ضوابط ناظر بر حساب‌های سپرده تجاری، دارندگان این حساب‌ها می‌توانند از مشوق‌ها و سیاست‌های ترغیبی که در ضوابط یادشده آمده است بهره مند گردند.

وی افزود: طبق این ضوابط از این پس، ارائه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزار‌های پذیرش صرفا به دارندگان سپرده‌های بانکی تجاری قابل تخصیص است.

مشوق‌های جدید بانک مرکزی برای دارندگان ‎حساب‌های تجاری با تصویب ضوابط ناظر بر حسابهای سپرده تجاری, از این پس دارندگان این حسابها می توانند از مشوق ها و سیاست های ترغیبی و ارائه برخی خدمات بانکی همچون اعطای ابزارهای پذیرش در شبکه بانکی بهره مند گردند.