صفرهای شیرین در استان کرمانشاه ادامه دارد

رسانا- مهدی محمدی سخنگوی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

🔹 بیمار مثبت بستری (۲۴ ساعت)
۲‌ مورد
🔹️ شناسایی سرپایی (۲۴ ساعت)
۳ مورد

🔸️ فوت قطعی در ۲۴ ساعت
صفر
🔸️ مجموع جان باختگان قطعی
۳۱۳۸ نفر

🔹️ بستری جدید در ۲۴ ساعت
۲۲ مورد
🔹️ ترخیص از بیمارستان
۳۵ مورد

🔸️ بیماران بستری در حال حاضر
۴۶ نفر
🔸️ بستری موقت (تزریق رمدسیویر)
صفر

🔹️بستری در بخش های ویژه
۱۱ مورد
🔹️بیماران با حال وخیم
۳ مورد