عضو هیات علمی کرمانشاه در جمع پژوهشگران پراستناد جهان

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا قرار گرفت.

عضو هیات علمی کرمانشاه در جمع پژوهشگران پراستناد جهانبراساس آخرین بروز رسانی پایگاه (ESI (Mar ۱۰.۲۰۲۲ متعلق به شرکت کلاریویت آنالتیکس (ISI)، نام دکتر بهزاد قنبری، عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم پایه دانشگاه، در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا در حوزه ریاضیات قرار گرفت.

ISI همان موسسه اطلاعات علمی (Institute for Scientific Information) یکی از موسسات معتبر در عرصه جهانی است که در حال حاضر بدلیل دارا بودن استاندار‌های بالای علمی و ارزیابی، در جایگاه برتر جهانی قرارگرفته است.

این فهرست بر اساس فعالیت ده سال اخیر پژوهشگران تنظیم و هر دو ماه یک بار به روز رسانی می‌شود.

معیار انتخاب دانشمندان برتر، تعداد استناد‌های صورت گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و دسته‌های موضوعی بیست و دو گانه مورد ارزیابی توسط پایگاه ESI است.