محلات کم برخوردار “سرسبز” می‌شوند

رساناپرس_رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه سرانه فضای سبز هر کرمانشاهی را ۱۰.۵ متر مربع اعلام کرد.

فرامرز رحمتی زاده با اشاره به کاهش بارندگی ها در سالهای اخیر گفت: با توجه به اینکه کرمانشاه شهر خشکی محسوب می شود و در چندان سال اخیر بارندگی چندانی نداشته ایم، توسعه فضای سبز به طور جد پیگیری نشده است

وی افزود: در حال حاضر سرانه فضای سبز برای هر کرمانشاهی ۱۰.۵ مترمربع است و نسبت به میانگین کشوری با ۱۲ مترمربع قدری عقب هستیم که این میزان تفاوت به شرایط آب و هوایی استان و میزان بارندگی های آن مربوط می شود.

وی افزود: کرمانشاه استانی خشکی با بارندگی کم است، بنابراین نمی شود چندان فضای سبز را در آن توسعه داد و این کار باید باتوجه به منابع آبی صورت گیرد.

وی تصریح کرد: علی رغم این شرایط در نظر داریم اگر افزایش و توسعه ای قرار است در حوزه فضای سبز صورت گیرد، محلات کم برخوردار در اولویت باشند.

رحمتی زاده گفت: در حال حاضر به دستور شهردار توسعه فضای سبز در محلات کم برخوردار در حال انجام است و در شهرک “نوکان” واقع در منطقه پنج شهرداری کرمانشاه ساخت یک پارک هفت هزار مترمربعی را دردستور کار داریم.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: همچنین توسعه فضای سبز در محله “مرادآباد و فاز چهار جانبازان در منطقه شش شهرداری و برخی محلات کم برخوردار دیگر هم در حال انجام است.

وی افزود: تمام تلاش ما این است که با توجه به منابع آبی موجود حداقل بتوانیم سرانه فضای سبز شهر کرمانشاه را امسال به یازده متر مربع برسانیم.

رحمتی زاده گفت: انجام این کار دشوار است، چرا که جدای از تامین منابع آبی، زمین قابل کشت برای توسعه فضای سبز هم به سختی فراهم می شود و اکثر زمین های با این قابلیت از قبل تبدیل به فضای سبز شده اند.