هفته پر گردوخاک در راه است هفته آینده مجدداً شاهد فعال شدن کانون های گردوخاک و افزایش میزان غبار در بخش های گسترده ای از نیمه غربی کشور خواهیم بود.♦️برای روزهای شنبه به بعد با ورود این توده بزرگ گردوخاک از مرزهای غربی کشور همراه خواهیم بود که این وضعیت را ابتدا در غرب کشور و سپس در مناطق مرکزی کشور رقم خواهد زد.♦️هفته آینده روز های آلوده ای را در بیشتر نقاط کشور انتظار داریم و هوایی آلوده را برای غالب مناطق نیمه غربی کشور شاهد خواهیم بود