گردشگری، یک اولویت برای استان

رساناپرس_ مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: گردشگری باید به عنوان یک ضرورت برای استان تلقی گردد.

به گزارش رساناپرس داریوش فرمانی با اشاره به اقدام وزارت میراث فرهنگی جهت تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری ایران، اظهار کرد: برنامه ریزی برای تدوین برش استانی این سند نیز در استان کرمانشاه آغاز شده است.

وی افزود: حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح مطالعاتی تدوین سند توسعه گردشگری استان تخصیص داده شده تا در گام اول مطالعات لازم درخصوص وضعیت موجود، شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها و … در حوزه گردشگری استان صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: این سند با هدف رسیدن به توسعه پایدار گردشگری تدوین خواهد شد و در آن نقش همه دستگاه‌های ذیربط در توسعه گردشگری استان مشخص خواهد شد.

وی تاکید کرد: گردشگری مسئله‌ای کاملا فرابخشی است و اگر می خواهیم به عنوان یک اولویت برای توسعه استان به آن نگاه داشته باشیم، باید همه دستگاه‌های ذیربط با محوریت میراث فرهنگی در این حوزه نقش آفرینی داشته باشند، به همین دلیل در تدوین سند توسعه گردشگری استان همه دستگاه‌ها باید همکاری داشته باشند.

فرمانی در ادامه با بیان اینکه این سند افق حداقل ۱۰ ساله گردشگری استان را ترسیم می‌کند، خاطرنشان کرد: در این سند، برای مدیریت گردشگری استان، فضاهای کسب و کار در آن، زیرساخت‌ها، نیروی انسانی، فرهنگ سازی، تبلیغات و بازاریابی برنامه خواهیم داشت.

وی عنوان کرد: طبق برنامه ریزی صورت گرفته، مطالعات تدوین سند توسعه گردشگری استان تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید و پس از آن کار تدوین سند آغاز می‌شود.