گرد و غبار پرواز ساعت ۱۱:۴۰ امروز(سوم خرداد) شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر کرمانشاه به تهران را لغو کرد

گرد و غبار پرواز ساعت ۱۱:۴۰ امروز(سوم خرداد) شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر کرمانشاه به تهران را لغو کرد

گرد و غبار پرواز ساعت ۱۱:۴۰ امروز(سوم خرداد) شرکت هواپیمایی آسمان در مسیر کرمانشاه به تهران را لغو کر