یک شرکت دولتی در کرمانشاه به اتهام تقلب محکوم شد

یک شرکت دولتی در کرمانشاه به اتهام تقلب به حکم انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم و ۴۵ میلیارد ریال جریمه شد.

 

 

 

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: بر اساس گزارش اداره اطلاعات استان یک شرکت دولتی در کرمانشاه به اتهام تقلب در واردات و صادرات مقدار ۱۰۵۰ تن برنج و ناتوانی از ارائه اسناد و مدارکی که موجب برطرف شدن اتهام شود و همچنین و محرز شدن شواهد منعکس در پرونده اتهام علاوه بر انفصال دائم مسئول شرکت از خدمات دولتی و ضبط کالا، ۴۵ میلیارد ریال نیز محکوم شد.

در حکم ارائه شده نداشتن توجیه قانونی دفاعیات متهم و تقلب در کالای وارداتی و کالای عرضه شده بخش از اتهامات این شرکت عنوان شده است.