۴ مدیر جدید در مجموعه شهرداری منصوب شد

طی احکام جداگانه‌ای از سوی شهردار کرمانشاه سرپرستان اداره کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری، اداره انبار و اموال شهرداری، اداره کل مطالعات و حمل و نقل و ترافیک شهری، دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه منصوب شدند

در این احکام بر بکارگیری از کلیه امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای انجام وظایف محوله تاکید شده است.

مهندس مهدی شاکری به عنوان سرپرست اداره‌کل حسابرسی و امور مجامع شهرداری کرمانشاه منصوب شد.

مهندس محمدعلی کرم به عنوان سرپرست اداره انبار و اموال شهرداری کرمانشاه منصوب شد.

مهندس رضا مرادی به عنوان سرپرست دفتر نوسازی و تحول اداری شهرداری کرمانشاه بود.

آخرین انتصاب از انتصاب چهارگانه شهرداری کرمانشاه، انتصاب سرپرست اداره کل مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهری از مجموعه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه بود که مهندس حسن مرادی به این سمت منصوب شد.