امروز شناسنامه ابراهیم رحیمی زنگنه از حوزه انتخابیه کرمانشاه را ورق می‌زنیم

رسانا پرس-پایگاه خبری رساناپرس در برنامه «شناسنامه» جزییاتی درباره سوابق برخی نامزدهای شاخص این دوره از انتخابات مجلس در استان کرمانشاه را بررسی کرده است.

پایگاه خبری رساناپرس در برنامه «شناسنامه» جزییاتی درباره سوابق برخی نامزدهای شاخص این دوره از انتخابات مجلس در استان کرمانشاه را بررسی کرده است.ا

مروز شناسنامه ابراهیم رحیمی زنگنه از حوزه انتخابیه کرمانشاه را ورق می‌زنیم.